Gerojem za každou cenu? ANO!

04.06.2017 22:27

Pan zastupitel za ANO2011 Zdeněk Ježák navrhnul v květnu 2017 odvolání starostky (a taky místostarostky a rovnou i celé Rady města). Důvodů si vymyslel plnou nůši... Níže je podrobně popisuji a komentuji. Dodávám, že tyto výtky (tj. tento návrh) podpořili pouze 4 zastupitelé - všichni z opozice (byť se Z. Ježák údajně nechal slyšet, že si s tím dal tolik práce, že až to sdělí národu, podpoří ho určitě všichni). Jedno se ale musí nechat: když ANO2011 odcházelo v únoru 2015 z koalice do opozice, právě on se nechal slyšet, že "...v opozici více vyniknou". Tak to se mu fakt povedlo!   

1) Chyby v řízení města:

Co já na to? Pan zastupitel označuje některé události za chyby, protože o nich nic neví. Vychází z vlastních domněnek, nikoli ze skutečnosti, opomíjí vývoj problému v čase a širší kontext některých rozhodnutí, zaměňuje právní významy pojmů. Ale o tom  ještě pár slov později.

2) Nedostatečné informování a předávání podkladů zastupitelstvu:

NEPROKÁZÁNY CHYBY, usnesení zastupitelstva jsem vždy splnila v uložených termínech (každé jednání zastupitelů má jako bod č. 1 přehled plnění usnesení a kontrolu usnesení pracovní skupinou). A pod každým programem jednání je vždy uvedeno, že podrobnosti k bodům programu poskytnou vedoucí odborů vždy hodinu před začátkem jednání. Ještě nikdy nikdo nepřišel se na něco zeptat, ani pan zastupitel. Inu, samostatnost není zřejmě silná stránka ANO2011.

3) Neplnění sjednocující a vedoucí úlohy starostky:

Vedoucí úloha??? Tu jsme zrušili po revoluci v roce 1989! Co je to „sjednocováním a vedoucí úlohou“ ve voleném orgánu fungujícím na principu koalice versus opozice? Taková „úloha“ není žádným zákonem definována, proto nemohla být ani plněna či neplněna. Tento slovní obrat je možná výplodem růžových a idealistických představ politického panice. Po tomto ideovém úvodu ale následuje řada lží a nedoložených obvinění, bez jediného důkazu, že se skutečně ty činy staly.  

Na jednu uvedenou LEŽ ale chci reagovat na tomto místě:

NENÍ PRAVDA, že zastupitele hrubě urážím, ať už tady, nebo na internetu. Pokud se pan zastupitel Z. Ježák domnívá – jak píše – že jsem někoho ze zastupitelů hrubě urazila, pak prosím nechť doloží screenem, koho konkrétně, kdy a čím. Ale NEEXISTUJE ve veřejných zápisech z jednání ani na mých webových či facebookových stránkách text, koment, ve kterém bych kohokoli napadla nebo urazila. Na rozdíl od pana zastupitele Z. Ježáka, který na svém FB profilu neváhá takové urážky mojí osoby zveřejňovat a sdílet (viz níže, jméno jako osobní údaj zakryt):

Dále nechť čtou ti, kdo mají chuť se probrat spoustů faktů, kterými vyvracím lži a neznalosti pana zastupitele Z. Ježáka. Bude to dlouhé a nezáživné čtení a zveřejňuji ho jen kvůli vyváženosti informací.

1.    Pronájem/pacht nebytových prostor objektu č. p. 113, ul. Jindřicha z Lipé:

Kritika se opírá o domněnky, nikoli o skutečný běh událostí v čase, popírá svobodu názoru radních města při hlasováních. Kritizovaný sloupek do Městských novin byl napsán NIKOLI PŘED jednáním výběrové komise, jak usuzuje předkladatel (tedy v době veřejné uzávěrky 7.3.), ale až druhý den POTÉ, kdy výběrová komise uzavřela výběrové řízení doporučením vítězů budoucího pachtu radě města a začal se připravovat materiál pro Radu města s doporučením výběrové komise.    

Skutečně jsem informovala o vítězných nabídkách a doporučeních výběrové komise ze dne 20.3.2017  prostřednictvím sloupku  do Městských novin (odesláno tiskárně dne 22.3.2017 jako poslední článek Městských novin). S ohledem na vyhodnocení a doporučení komise, které Rada města obvykle respektuje, vyjádřila osobní přesvědčení, že se tyto – výběrovou komisí doporučené subjekty – stanou novými nájemníky Unionky. 

Přesto měli členové Rady města při schvalování doporučení komise, tak jako vždy, zcela  svobodnou možnost hlasovat dle svého přesvědčení pro či proti schválení doporučení. Při hlasování totiž zásadně nemusí doporučení komise automaticky schválit ani se ohlížet na názory ostatních členů Rady města prezentované v jakékoliv podobě.  Členové Rady města tedy jistě nejsou a ani v daném případě nebyli „zbyteční“ a právo na jejich vlastní názor jim nebylo upřeno (v případě pochybností doporučuji oslovit členy Rady města). Analogicky ani členové Zastupitelstva města nemusí automaticky schvalovat žádné návrhy či doporučení výborů, komisí  či jiných orgánů obce (ačkoliv tak obvykle činí). Nezasvěcenému se přitom může zdát, že pak zastupitelé nemají právo na vlastní názor event. že jsou vlastně „zbyteční“ (slovy Mgr. Ježáka). Obdobně nejsou ani zastupitelé vázáni vyslovenými či jinak prezentovanými názory či návrhy ostatních zastupitelů. Případná odchylka od názoru starostky a hlasováním Rady města by byla lehce vysvětlitelná v komunikačních kanálech města, ev. v dalším sloupku.

Zveřejněná uzávěrka Městských novin je veřejné datum, do kterého lze zaslat texty redakci. Redakce pak potřebuje asi 2 týdny na jazykovou a stylistickou korekturu zaslaných textů, otitulkování, redakční úpravy textu aj. Poslední (technická) uzávěrka je pak těsně před vydáním souhlasu s tiskem. Tato praxe je standardní ve všech tištěných médiích. Sloupek starostky je pravidelná rubrika a poslední útvar, který se do rozpracovaného vydání vkládá. Jeho posláním je shrnout události uplynulého období a obsah vydání; je také vyjádřením osobního názoru starostky k období, které noviny popisují.

 

2) Nemocnice s poliklinikou v České Lípě – pozemky č. 728/1 a 5850/2

Pan zastupitel Z. Ježák možná záměrně OPOMINUL, že o této nabídce od NsP Česká Lípa jednali zastupitelé města opakovaně – počátkem toku 2015 a v září 2015 (pokud to opravdu neví, je to u zastupitele na pováženou). Usnesení uložené mně bylo splněno v termínu (pracovní skupina kontrolního výboru neshledala při kontrole plnění usnesení pochybení). Výtku tedy odmítám jako BEZPŘEDMĚTNOU. Kromě toho jsem v průběhu vyjednávání získala nižší cenu pro město Česká Lípa. Přesto zastupitelstvo opakovaně rozhodlo, že nabízené pozemky nekoupí, protože je nepotřebuje a znamenají významné náklady na údržbu, jsou zasíťované apod. Též vyjádřilo pochybnost o vhodnosti nakupovat pozemky nemocnice v době, kdy s vlastníkem nemocnice jedná o majetkovém vstupu. Teprve půl roku po tomto rozhodnutí  (březen 2016) prodala NsP pozemky soukromému zájemci, který se o ně ucházel od roku 2014.

Řešení parkování v areálu nemocnice není úkolem města, ale výhradně nemocnice, která se dlouhá léta nezabývala řešením parkování. Nemocnice má své vlastní řídící i kontrolní orgány, majitelem je Liberecký kraj, nikoli město Česká Lípa.

3) Nemocnice s poliklinikou v České Lípě – majetkový vstup města

Je vcelku pochopitelné, že někteří zastupitelé už možná ZAPOMNĚLI některé souvislosti v tak rozsáhlém tématu jakým je majetkový vstup města Česká do NsP Česká Lípa; také se vyvíjely jejich názory postupem času a musím zdůraznit, že téma stále není zastupiteli obou celků (města, kraje) definitivně uzavřené.

Vznesená „obvinění“ signalizují, že některé souvislosti už pan zastupitel Z. Ježák bohužel ZAPOMNĚL, proto si je dnes možná vykládá se značnou dávkou fantazie, případně OHÝBÁ pro účel odvolání. Proto některé výtky postrádají smysl.

Usnesení zastupitelů jsem PLNILA v uložených termínech, pracovní skupina kontrolního výboru ZM neshledala nedostatky. Informační materiály jsem zastupitelům PŘEDLOŽILA v září a v prosinci. V červnu nebyla informační zpráva předložena se souhlasem pracovní skupiny, ve které bylo 12 zastupitelů z 25. Důvodem byl fakt, že skupina se sešla počátkem června poprvé k problematice majetkového vstupu, aby si definovala rámec dalšího postupu. Jednání probíhala v průběhu léta a stanovování termínů bylo ovlivněno dovolenými jak zastupitelů města, tak zástupců Libereckého kraje a dozorčí rady NsP Česká Lípa. Pokud by kdokoli ze zastupitelů v červnu tuto informaci požadoval, odpověděla bych mu – dotaz ale nebyl vznesen.

Vzhledem k poněkud ZMATENÝM závěrům pana zastupitele Z. Ježáka, které by bylo časově i prostorově náročné zde uvádět na pravou míru, předkládám pro připomenutí časový přehled vývoje problematiky. Ten je dostačující pro korekci domněnek:

26.3.2015: Liberecký kraj na základě usnesení rady kraje navrhl dopisem hejtmana zahájení jednání o možném majetkovém vstupu města Česká Lípa do společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. a požádal o oficiální stanovisko města Česká Lípa v této věci.

29.4.2015: Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou nabídku a ukládá starostce dále jednat o podrobnější specifikaci, předložit v červnu, září a prosinci průběžné zprávy.

Proběhla jednání ve formátu hejtman+starostka, ustavena pracovní skupina města, ve které projevilo zájem pracovat 12 z 25 zastupitelů města. Ta má dát zastupitelů doporučení pro případnou koupi.

· Setkání pracovní skupiny 9. 6. 2015: Členové konstatovali, že pro doporučení k rozhodnutí o majetkovém vstupu nemají dostatek informací a pověřili starostku, aby svolala jednání se zástupci LK a NsP.

·  Schůzka s Petrem Tulpou, radním Libereckého kraje pro oblast zdravotnictví, dne 25.6.2015

·   Pracovní skupině byly zaslány materiály k prostudování.

·    Setkání pracovní skupiny 24. srpna 2015 s LK a zástupci DR NsP: Prezentace, pracovní skupina se poprvé shodla na velikosti podílu, o který by mělo město usilovat (většinový).

Září 2015: Zastupitelstvo města deklarovalo zájem o majetkový vstup do NsP CL a poprvé ho definovalo jako většinový. Navrhlo 3 výchozí varianty možného vstupu, o kterých uložilo starostce jednat s LK. Dále schůzka ve formátu hejtman+starostka, kraj trvá na tom, že i přes výzvu nabídne městu pouze menšinový majetkový podíl a zahájí práce na aktuálním ocenění nemocnice.

Říjen 2015: V reakci na tuto dohodu kraj nabídl jednání o odkupu menšinového majetkového podílu v NsP CL. Jednání ve formátu hejtman+starostka, dohoda o společném postupu, které bude zachyceno v memorandu.

Listopad, prosinec 2015: Rada kraje i rada města schválily text memoranda o společném postupu.

Leden-červen 2016: LK pracuje na oceňování nemocnice, probíhají pracovní schůzky k obsahu dokumentu, seznamovací workshopy pro zastupitele kraje i města. LK následně specifikuje nabídku pro město Česká Lípa: 49 % akcií za 161 milionů korun.

 

Červen 2016: ZM projednává nabídku viz výše a přerušuje jednání o vstupu do NsP do výsledků veřejné ankety (konala se v polovině října, informace předložena v listopadu). Následně byla obdobná dohoda starostky uzavřena i s hejtmanem, tzn. vrátit se k jednání o nabídnutém majetkovém podílu až po krajských volbách. Stejně tak krajské zastupitelstvo tehdy odložilo některá svá rozhodnutí v této věci až na období po krajských volbách. V mezidobí se dle oboustranné dohody již žádná jednání nekonala.

Ustavující krajské zastupitelstvo se konalo 22.11.2016, první výzva hejtmana k obnovení jednání byla doručena Městu Česká Lípa 12.12.2016, projednána v lednu 2017 a nezmiňovala žádné nové skutečnosti na straně Libereckého kraje. 

 

Pan zastupitel Z. Ježák zcela MYLNĚ vyvozuje: „…na svém 26. zasedání ZM po vystoupení p. radního za zdravotnictví p. Přemysla Sobotky vyplynulo, že v současné době projednávání tohoto bodu je z pohledu Libereckého kraje již neúčelné.“ Zdůrazňuji, že je neúčelné hlavně proto, že Česká Lípa požadovala od počátku jednání většinový podíl, Liberecký kraj nabízel městu ale podíl minoritní. Zastupitelé města se také dohodli, že budou o další spolupráci s LK jednat po vyjasnění záměru holdingu (který v době jednání ZMČL byl a stále je pouze záměrem, nepotvrzený orgány kraje). Pro usnesení v tomto znění (část B) hlasovalo všech 20 přítomných zastupitelů, včetně pana zastupitele Z. Ježáka.

4) Porušení usnesení č. 54/C/2015

K porušení usnesení zastupitelstva města NEDOŠLO. Rada města dne 4.4.2017 nerozhodla o přidělení dotčené  zakázky ani o uzavření smlouvy  na její plnění (což je obsahem zmiňovaného usnesení a jde o pravomoc, kterou si zastupitelstvo tímto usnesením vyhradilo). Rada 4.4. rozhodla o zadání  dotčené veřejné zakázky (ve smyslu zahájení zadávacího řízení), což je pravomoc, kterou si ZM nevyhradilo, a proto je v kompetenci rady.  Pravomoc zastupitelstva rozhodnout o přidělení zakázky i uzavření smlouvy přitom zůstává do budoucna zachována. Výtka je důsledkem neznalosti obsahu právních institutů „přidělení zakázky“ a „zadání zakázky“ a jejich laickou záměnou. Ke kritice není důvod.

5) Vedení jednání ZM

Tento soubor OSOBNÍCH ÚTOKŮ pana zastupitele Z. Ježáka nebudu komentovat, protože NEMÁ DŮKAZY, pouze si ohýbá realitu podle své potřeby. Jednání zastupitelů jsou vedena korektně, adekvátně situaci. Atmosféru i úroveň jednání si ostatně může každý občan ověřit návštěvou nebo na online přenosu.  Důrazně se ale ohrazuji proti vzneseným pomluvám:

NENÍ PRAVDA, že zastupitele hrubě urážím. Pokud se pan zastupitel Z. Ježák domnívá – jak píše – že jsem někoho ze zastupitelů hrubě urazila, pak prosím nechť doloží kopií zápisu koho konkrétně, kdy a čím.

Dále NENÍ PRAVDA, že na internetu označuji opoziční zastupitele za č…. ­ Pokud to pan zastupitel Z. Ježák tvrdí, pak prosím nechť doloží screeny takových textů, ze kterých bude zřejmé, koho konkrétně (či jakou skupinu) jsem takto označila.

Také NENÍ PRAVDA, že zastupitele posílám do školky – pokud jsem někoho dle pana zastupitele Z. Ježáka poslala do školky, pak nechť prosím doloží kopiemi z veřejných zápisů, koho konkrétně, kdy a proč. Je ale pravda, že do školky posílám obrazně ty zastupitele, kteří se opakovaně ptají na totéž, stále dokola, pokládají nesouvisející dotazy a zdržují zbytečně jednání – neustálé omílání jednoho a totéž skutečně školku připomíná...

Přiznávám ale to, že se někdy při jednáních hlasitě směju, protože mám smysl pro humor a o důvody se zasmát nebývá na jednáních zastupitelstva v České Lípě nouze.

Zpět

Kontakt


+420 777 225 539

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode