Rozpočet České Lípy má poprvé jasné priority

31.03.2015 22:32

S příjmy v předpokládané výši 537 milionů korun bude v letošním roce hospodařit město Česká Lípa, které vede ČSSD. Výdaje jsou plánované na 564 milionů korun. Město očekává v letošním roce 32 milionů
z dotačních programů na rozpracované investiční akce, rozpočet města by tedy měl být v konečném důsledku přebytkový, a to o zhruba pět milionů korun. Tento návrh rozpočtu byl schválen 22 hlasy zastupitelů z celkových pětadvaceti.

"Sociální demokracie vede město poprvé v novodobé historii  města, tak silnou podporu námi navrženého rozpočtu považuji za úspěch a vyjádření souhlasu širšího politického spektra s našimi prioritami. V minulosti byl vždy rozpočet města jen hromadou příjmů a výdajů, bez jakékoli filozofie, podpořený v posledních letech jen těsnou většinou. My jsme nyní poprvé sestavovali rozpočet na základě priorit, na kterých jsme se v koalici dohodli. A stanovili jsme je takto: sestavit vyrovnaný rozpočet, kontinuálně připravovat investiční akce po celé
volební období a maximálně využít dotační prostředky EU a státního rozpočtu, transparentně rozdělovat finanční podporu do různých oblastí veřejného života v České Lípě. Zbývá ještě jedna priorita: nastavit proces sestavování i schvalování rozpočtu, jeho formální stránku. A stejně tak financování příspěvkových organizací a dalších společností městem zřizovaných,"
říká starostka České Lípy Romana Žatecká (ČSSD).

Rozpočet na rok 2015 byl na zasedání zastupitelstva schválen v pozměněné formě, odsouhlaseny byly celkem čtyři pozměňovací návrhy předložené vedením města. Změny rozpočtu částečně vyplynuly z připomínek jednotlivých politických stran a hnutí zastoupených v zastupitelstvu města, nejvíce změn si však vynutila novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Ta začala platit od 20. února letošního roku, změny tak nemohly být zapracovány do původně zveřejněného návrhu rozpočtu.

Změny související s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se dotkly především dotací. Ty mají nyní jiné názvy, ale především je nutné všechny zásady těchto nově
pojmenovaných dotačních programů města pro nejrůznější oblasti přepracovat tak, aby odpovídaly novele zákona. "Kvůli novele zákona tak v letošním roce dojde k tomu, že organizace dostanou peníze z dotačních programů města nejdříve v červnu. Dopad této novely tak bude pro mnohé organizace ve městě velmi nepříjemný, ale musíme se s tímto problémem vyrovnat, stejně jako ostatní města a obce v republice. Abychom alespoň částečně kompenzovali tuto velkou časovou prodlevu v čerpání peněz, navýšili jsme částky v dotačních programech na sport, kulturu, sociální oblast a fond rady města. Celkem rozdělíme na veřejný život více než 14 milionů korun," uvedla Romana Žatecká.

V kulturním dotačním programu na letošní rok je tak k dispozici 1,5 milionu Kč, tedy o půl milionu korun více, než bylo původně navrženo, v dotačním programu pro oblast sportu je o 400 tis. Kč více - tedy 8,4 mil. Kč, částka pro dotační program v sociální oblasti se navýšila o téměř 1 mil. Kč na 1, 88 mil. Kč a ve fondu rady je o 150 tis. Kč více, tedy 500 tis. Kč. Příspěvek 1 mil. Kč od ČLT, který město v minulosti celý používalo jako příspěvek na festival Lípa Musica, bude použitý na pořádání kulturních akcí městem, není tedy již rozdělen mezi konkrétní příjemce.

Na investiční akce má město v rozpočtu vyčleněnou částku zhruba 107 milionů korun. Prioritou jsou investice do snížení energetické náročnosti budov škol (zateplení ZŠ Slovanka, MŠ Šikulka, Sovička a MŠ Roháče z Dubé), investice do oprav střech školních budov, do oprav kulturních a sportovních zařízení - stadion u Ploučnice, Jiráskovo divadlo. Investovat město bude také do výstavby nových chodníků (např. v ulici Českých bratří) nebo oprav zastávek MHD, peníze se přisypaly také na obnovu veřejného osvětlení či posilovacích prvků na dětských hřištích ve městě.

"Cílem města i nadále zůstává snaha o maximální využití dotačních titulů. Ty chceme v letošním roce použít například na restaurování kašny na náměstí T. G. Masaryka, zateplení školek, inventarizaci zeleně, obnovu veřejného osvětlení nebo na pořízení nového informačního systému pro městskou policii. Kromě toho budeme
i nadále zaměstnávat pracovníky na veřejně prospěšné práce a také lidi na vytvořených společensky účelných pracovních místech, v rámci kterých zaměstnáme primárně mladé lidi bez praxe či naopak občany starší 55 let
,"
doplnila Romana Žatecká.

Po komunálních volbách v říjnu 2014 převzalo nové vedení města (zvolené 10. listopadu 2014) rozpracovaný rozpočet města Česká Lípa pro rok 2015, který byl k tomuto datu navržen se schodkem cca 70 milionů korun. Součástí seznamování s tímto návrhem tedy byly především rozsáhlé revize s cílem minimalizovat schodek a sestavit rozpočet vyrovnaný. Na revizi návrhu rozpočtu města pro rok 2015 pracovalo vedení města a finanční výbor - dne 4. února 2015 doporučil finanční výbor zastupitelům města
předložený návrh schválit, a to hlasy všech přítomných, následně se dne 16. února 2015 s návrhem rozpočtu seznámila Rada města Česká Lípa a rovněž ho jednomyslně doporučila zastupitelům schválit.


Zpět

Kontakt


+420 777 225 539

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode