Českolipské priority 2018

07.01.2018 16:52

 

1

Přípravit a realizovat významné investice

 

·      Venkovní bazén vedle sportareálu - realizace projektu

·      Rekonstrukce Jiráskova divadla - obnova projektu rekonstrukce stávajícího divadla

·      Pokračování v regeneraci sídlišť - lokalita Zhořelecká, Budyšínská, Vladimírská na Špičáku, plán regenerace sídliště Holý vrch

·      Vodovod Častolovice - realizace dlouhodobě připravovaného projektu

·      Rekonstrukce objektu penzionu pro seniory v Dolní Libchavě - zahájení dotované akce

   

2

Dokončit rozpracované investiční akce

 

·      Bytový fond (kompletní zateplení bytového domu Komenského ul.-dotace)

·      Školská zařízení (dokončení sportoviště u ZŠ Slovanka, statické zajištění a oprava atria ZŠ Jižní, renenerace pláště budovy ŠJ Husova)

·      Sportovní a rekreační zařízení (např. investice do areálu stadionu u Ploučnice a hřiště 5. května, lanové centrum v Dubici, dětská hřiště a sportoviště)

·      Městský hřbitov (dokončení kolumbária)

3

Investovat do zlepšení dopravní situace ve městě a do zlepšení stavu chodníků a komunikací

 

·      Rekonstrukce křižovatky v ul. Českých bratří na Svárově

·      Revitalizace chodníků a veřejných prostranství ve městě

·      Dopravní řešení v ulici Hrnčířské a příprava stavby parkoviště vedle spořitelny

·      Pokračování rekonstrukce chodníků v ul. Sokolské a úpravy chodníků ke kavárně UNION

·      Rekonstrukce ulice Pod Špičákem

·      Úpravy křižovatky ul. B. Němcové a silnice II/262 - světelná křižovatka

 

 

   

4

Investovat do projektové přípravy dalších významných investic města

 

·      Aktualizace studie řešení Škroupova náměstí

·      Cyklostezka Dubice

·      Dopravní studie nového mostu přes Ploučnici

·      Rekonstrukce knihovny Špičák

·      Rekonstrukce KD Crystal

·      Rekonstrukce domu humanity

·      Lávka pro pěší přes silnici I/9 na Kopečku

·      Příprava projektu rekonstrukce Jiráskovy ulice

 

5

Připravit strategické dokumenty města

 

·      Dokončení územních studií - zejména prostor tzv. "přednádraží" a okolí městského nádraží v souvislosti s vybudováním nové nádražní budovy

·      Dílčí strategické koncepce města ve vazbě na strategický plán (např. plán udržitelné městské mobility)

 

 

Kromě těchto investičních priorit obsahuje návrh rozpočtu na rok 2018 rovněž finanční prostředky na pokračování další etapy podpory výstavby domovních čistíren odpadních vod z prostředků rozpočtu města Česká Lípa v rámci tzv. II. výzvy.

   

Priority v oblasti péče o město:

·      údržba a opravy komunikací s cílem provést více plošných oprav

·      Údržba městské zeleně, přechod na seč se sběrem

·      údržba, opravy a rekonstrukce bytového fondu

·      dětská hřiště – vyměnit další herní prvky za již dožilé

·      nasvětlit další přechody pro chodce

·      Zrekonstruovat Wedrichovu hrobku do původní podoby

·      Rekonstruovat fontánu před KD Crystal s úpravnou vody

·      Rekonstrukce „semaforů“ na 3 křižovatkách na Hrnčířské ulici a 5. května

Je samozřejmostí, že rozpočet pamatuje na organizace zřizované městem Česká Lípa - příspěvkem na provoz a v investicích. Prioritou je v roce 2018 jasná odpověď na otázky, jaké divadlo bude míst město Česká Lípa, kde bude knihovna a jaký bude rozsah rekonstrukce KD Crystal. Po téměř půlročních konzultacích s architekty jsme nyní v návrhu rozpočtu připraveni na zpracování architektonických studií, které ukáží jejich budoucí podobu.

 

Priority v oblasti školství:

Pokračujeme v realizaci funkčních budov škol a školek pokud možno bez úniku tepla, bez prosakujících střech, moderně vybavených. Požadavky na investice byly zpracované do zásobníku a jsou předkládány v rámci investic, do investičních akcí ve školách směřujeme přes 50 mil. Kč. Za prioritní považujeme zlepšení stavu objektů v ZŠ Jižní, úprava sportovišť na ZŠ dr. Tyrše a ZŠ Slovanka, odvodnění ZŠ Pátova.

Priority v oblasti sociálních služeb:

Návrh rozpočtu odráží nutnou velkou změnu ve financování registrovaných sociálních služeb pro občany města Česká Lípa. Ačkoli nejsou ze strany státu ani Libereckého kraje zatím jednoznačná pravidla, do jaké výše se mají města podílet na úhradě jejich prokazatelných nákladů souvisejících s občany našeho města a financování státem přes kraje se vytrvale snižuje, navrhujeme v rozpočtu, aby Česká Lípa participovala na úhradě  nákladů v rozsahu 10-15 %, a to specifickým dotačním programem určeným výhradně pro registrované poskytovatele, jejichž služby jsou součástí komunitního plánu města. Tímto poskytujeme větší jistotu těm občanům města různého věku, kteří potřebují specifickou péči. 

 

Dotační programy, investice "do lidí"

Do dotačních programů v roce 2018 navrhujeme 29,4 milionu korun, to je o 10 milionů korun více oproti roku letošnímu. Významně posílena je podpora sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., která poprvé vstoupila do dotačních programů v letošním roce. Přidáváme více peněz do sportovního dotačního programu, protože přibylo téměř 500 sportujících dětí. Struktura směrování dotačních peněz zůstává víceméně zachována – do školství a vzdělávání, podpory talentů, cestovního ruchu, kultury, sportu, prevence kriminality, životního prostředí, památkové péče, sociální oblasti a podpory investic. Dotační program tzv. stipendijní, který jste v letošním roce schválili, zatím není zařazený v návrhu rozpočtu, protože se na jeho znění ještě pracuje -  předložím vám ho počátkem roku 2018 včetně návrhu financování. 

Zpět

Kontakt


+420 777 225 539

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode